Wet Inburgering 2020 (2021)

FEMINA EN DE NIEUWE WET INBURGERING 2020

De Nieuwe Wet Inburgering 2020 (inmiddels 1 januari 2021) is dé kans om vrouwen met een vluchtelingenachtergrond te bereiken. Femina kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de doelen van de nieuwe Wet Inburgering. Zo kan Femina vrouwen bijvoorbeeld helpen bij het versnellen van het verkrijgen van toegang tot het onderwijs en de arbeidsmarkt. De aanpak van Femina past binnen de routes voor de uitvoering van de nieuwe wet.

Het unieke concept van Femina behelst een totaalaanpak bestaande uit trainingen, workshops, het Zusterprogramma en het Sociaal Spreekuur. Uniek omdat het voor en door vrouwen uit de doelgroep wordt uitgevoerd. De trainers kwamen ooit zelf als vluchteling of migrant naar Nederland. Deze vrouwen weten als geen ander, vanuit hun eigen ervaring, wat het is om te vluchten en wat je nodig hebt om te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Het Zusterprogramma vormt samen met het Sociaal  Spreekuur een vangnet voor vrouwen die gaan participeren.

De aanpak realiseert tegelijk een hele sociale infrastructuur in een gebied. Hier hebben niet alleen de vrouwen voordeel van, ook hun partners en kinderen hebben hier baat bij. Er gaat een preventieve werking vanuit. Problemen in gezinnen worden gesignaleerd, opgelost of worden zelfs voorkomen. Daarmee heeft de aanpak niet alleen effect als het gaat om de toeleiding van de vrouwen, maar ook voor hun gezinnen en verdere leefomgeving.

Het belang van een specifieke aanpak voor vrouwen bij participatie en integratie is onderzocht. In september 2018 is de monitor uitgevoerd van het landelijk kennisplatform integratie en samenleving (KIS) voor toeleiding tot de arbeidsmarkt waaraan 282 van de 380 gemeenten hebben deelgenomen. In zijn algemeenheid is begeleiding van de situatie in de privésfeer noodzakelijk en het bewerkstelligt een groter succes van de inburgering. Over de situatie van vrouwen in het bijzonder wordt in de monitor het volgende geconcludeerd:

“Samenvattend lijken (nareizende) vrouwen door allerlei factoren minder goed in beeld te zijn bij gemeenten en minder (snel) ondersteuning te krijgen. Gecombineerd met de traditionele genderverhoudingen in de landen van herkomst van de statushouders levert dit een zorgelijk beeld op. Vrouwelijke statushouders die veelal verder van de arbeidsmarkt afstaan, krijgen minder kans om hun (grote) afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Zo versterken belemmeringen die te maken hebben met de achtergrondkenmerken van vrouwelijke status­houders en belemmeringen in de uitvoering elkaar. Daarmee zien we dat als er vanuit gemeenten en in arbeidstoeleidings­projecten in de basis geen onderscheid gemaakt wordt in sekse, dit leidt tot ongelijke uitkomsten voor mannen en vrouwen, ten nadele van de arbeidspositie van de vrouw.”

De conclusie uit de monitor komt overeen met de ervaring die Femina heeft met het begeleiden, coachen en trainen van de vrouwen. Door haar unieke, op vrouwen gerichte aanpak bereikt Femina de vrouwen echt. Femina komt binnen in de hoofden, harten én de huizen van de vrouwen. Alleen zo wordt verandering mogelijk, zodat ook deze vrouwen de doelstellingen van de Nieuwe Wet Inburgering in 2020 succesvol halen.

Wij komen graag in contact met gemeenten en andere organisaties die zich nu al sterk willen maken voor de succesvolle inburgering en integratie van deze vrouwen in hun gemeente. Bel of mail ons voor meer informatie!